اطلاعات مربوط به درخواست برق آزاد کوتاه مدت را وارد کنید

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

مشخصات درخواست :

از تاریخ :

شماره درخواست انشعاب دائم :

محدوده / آدرس :

شماره شبا جهت بازگرداندن ودیعه :

تایید اطلاعات درخواست

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

مشخصات درخواست :

از تاریخ :

شماره درخواست انشعاب دائم :

محدوده و آدرس :

شماره شبا جهت بازگرداندن ودیعه :

راهنمای ثبت درخواست