اطلاعات مربوط به درخواست انشعاب برق را وارد کنید

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

محدوده / آدرس :

 
اطلاعات محل درخواست
 

ردیف :

نوع مصرف :

تعداد واحد :

متراژ :

 

حذف ردیف :

 
انشعاب های موجود جهت تغییر قدرت ، ادغام یا تفکیک
 

ردیف :

شماره پرونده / شناسه قبض انشعاب های موجود :

 
 
 

حذف ردیف :

 
 

درخواست انشعاب برق
 

ردیف :

تعداد انشعاب :

قدرت انشعاب :

نوع مصرف :

شناسه قبض / پرونده موجود :

حذف ردیف :

 
تایید اطلاعات درخواست

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

محدوده / آدرس :

 

ردیف :

تعداد انشعاب :

قدرت انشعاب :

نوع مصرف :

شناسه قبض / پرونده موجود :

-

 
1- تصویر کارت ملی یا شناسنامه

2- تصویر سند مالکیت یا پروانه ساخت
3- تصویر مجوز شهرداری یا دهیاری یا بخشداری


تصویر نام فایل حذف
راهنمای ثبت درخواست